30/10/2020 12:47
Home YKDYSADYÝET Haýsy ýurt sanly walýuta geçýär...

Haýsy ýurt sanly walýuta geçýär…

Täze döwrüň söwda gurallaryndan biri bolan sanly walýutalar häzirki wagtda köp ýurtlarda ulanylyp başlandy. Hytaý döwleti sanly walýutasyny synag hökmünde şäherlerde hödürledi.

Bir ýylda näçe milliondan gowrak sanly pul amala aşyryldy?

“South China Morning Post” gazetinde çap edilen habara görä, Bütindünýä bankara maliýe telekommunikasiýa bileleşiginiň “SIBOS” konferensiýasynda eden çykyşynda, sanly walýutada 1,1 milliard ýuana pul mukdary (162 million dollar) 3 million 130 müň dollar puluň geçirilendigi aýdylýar.

Näçinji ýyla çenli we haýsy şäherlerde synag edilmeli?

Täze sanly walýutanyň “Şiongan” we “Çynjin” ýaly iri şäherlerde synaglaryň geçirilýändigini we 2022-nji ýylda Pekin şäherinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynda synag meýilnamasyny bu çärede meýilleşdirilýär diýip, Fan belläp geçýär. Sanly walýutanyň synag programmalarynda 113,300 şahsy we 8,800 korporatiw sanly hasap eýeleri tarapyndan ulanylýandygyny mälim eden Fan “Merkezi bank sanly ýuany pul birligini geljegiň möhüm maliýe infrastrukturasy hökmünde görýäris”–diýip, nygtady.

Hytaý banky ozal ýurtda garaşsyz sanly walýuta söwdasyny gadagan edipdi. Hytaý global ykjam töleg ulgamy dünýä bazarynda öňdebaryjy bolmagyny dowam edýär. “Ali Baba” toparyna degişli “Alipay” we “Tencent Holding”-na eýeçiligindäki “WeChat Pay” ýurtda giňden ulanylýar. Merkezi bank tarapyndan işlenip düzülen täze sanly walýutanyň häzirki wagtda onlaýn we ykjam tölegler üçin ösýän infrastrukturanyň ösmegine goşant goşmagyna garaşylýar.

Okap bilersiňiz  Italiýa daşary söwdada öňdäki orunlarda
Okap bilersiňiz  Täjirçilik we hukuk resminamalarynyň terjimesinde Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň orny

 

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Ertirlik üçin ýeralmaly peýnirli tagam

Mähriban okyjylar, men bu gezek size ertirlik üçin taýýarlanyşy aňsat we öýüňizde bar bolan zatlar bilen datly tagamyň taýýarlanylyşyny öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 4...

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Musa Jalaýew Russiýanyň çempiony bolmak üçin ýaryşar

Türkmenistanly suwda ýüzüji türgen Musa Jalaýew Russiýanyň çempionatyna gatnaşar.
Okap bilersiňiz  Tomaşa Merkezlerinde Dynç Güni
Suwda ýüzmek boýunça Bütinrussiýa federasiýasynyň resmi saýtynda berilýän maglumata görä, çempionat 25 ― 30-njy oktýabr günlerinde...

Baggoýun

Uruş tamamlanyp, il-bendäniň garny galyp, eşigi bitip, gaýgy-gamy böwşeňläp ugranda, özüni oňarýan, agzynyň tagamyny bilýän çarwa milleti her ýylyň güýz gyrkymyndan soňra, ondan öňrägem,...

Ýalan söýgä ýanan söýgi

Bir gyzy tutuş dünýäň, barlygyň hasaplamak juda müşgil eken. Has erbedi ilki öz razylygy bolup, soňra kalbynyň gapysyndan içeri ätlemäge  hiç hili rugsat bermese......