MEDENIÝET

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi geçiriler

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi koronawirus pandemiýasyna garamazdan, 2021-nji ýylda geçiriler diýip, “BBC News” habar gullugynyň teswirçisi, aktýor Graham Norton habar berýär. Aktýor Graham bu çäräniň şu ýyl adaty görnüşde geçiriljekdigi, şeýle hem daşary ýurty aýdymçylaryň baýrakly orunlar üçin göreşjekdiklerini aýdyp geçdi.

Hat-da bäsleşigi gurnaýjylar pandemiýa sebäpli Niderlandrlaryň Rotterdam şäherine gelip bilmejek bäsdeşleriň çykyş ýazgylaryny ulanmaga rugsat berdiler.2020-nji ýylyň sentýabr aýynda bu çäräniň gurnaýjylary, 2021-nji ýylda geçirmek üçin dört sany teklibini hödürlediler we bäsleşigiň görnüşi dünýädäki pandemiýa baglydygyny bellediler.

Bäsleşigiň senesi öň yglan edilipdi, onuň jemleýji tapgyry 22-nji maýda geçirmegi meýilleşdirilýär. “Ýewrowideniýe-2020” bäsleşigi koronawirus pandemiýasy sebäpli ýatyrylandygyny ýatladýarys.

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

 

Ýene-de okaň

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi

«Magtymguly – geçmişimiz, şu günümiz we geljegimizdir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi