DÜNÝÄ

“Ýewrowideniýe” aýdym-saz şüweleňi ýatyryldy

Ýewropanyň Ýaýlym Bileleşiginiň (ЕВС)  Ženewadaky ştab-kwartirasyndan berlen beýanata görä, şu ýylyň 12-16-njy maýy aralygynda Niderlandlar Patyşalygynyň Rotterdam şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilen “Ýewrowideniýe” aýdym-saz şüweleňi ýatyryldy. Bu barada Ýewropanyň Ýaýlym Bileleşiginiň resmi wekili Dewid Gudman hem belläp geçýär.

Guramanyň resmi internet sahypasynda ýerleşdirilen beýanata görä,  şu ýyl geçiriljek 65-nji “Ýewrowideniýe-2020” aýdym-saz şüweleňiniň ýatyrylmagyndan çuňňur gynanylýandygy bellenilýär. Bu ugurda çözgüt kabul edilmegiň kyn bolandygy, ýöne dünýädäki çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli şeýle netijä gelmeli bolandygy bellenilip geçilýär.

Bu bäsleşigiň 2021-nji ýylda geçirilmegi üçin Rotterdamyň şäher häkimligi we beýleki degişli edaralar bilen gepleşikleriň geçirilmeginiň dowam etjekdigi bellenildi. Şeýlelikde 1956-njy ýyldan bäri geçirilip gelinýän bu bäsleşik ilkinji gezek ýatyrylmaly boldy.

Türkiýe Respublikasy bu bäsleşikde 2003-nji ýylda Sertap Ereneriň “Everyway That I Can” atly aýdymy bilen birinji bolupdy. Geçen ýyl Ysraýylda geçirilen bäsleşikde Niderlandlar Patyşalygynyň wekili Dunkan Laurense “Arcade” atly aýdymy bilen birinji bolupdy.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragy Ženewada tanyşdyryldy

Türkmenistandan Owganystana suwuklandyrylan gaz ibermek maslahatlaşyldy

USAID tarapyndan žurnalistler üçin okuw seminary guraldy

ADNOC kompaniýasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi

Rumyniýada Magtymguly Pyraga bagyşlanan çäreler geçiriler

Konsullyk, serhet we gümrük boýunça türkmen-eýran toparynyň 16-njy mejlisi geçirildi