TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýewropa koronawirusyň soňky tapgyrynda

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa boýunça ýolbaşçysy Hans Klýuge Ýewropanyň pandemiýada “kabul ederlikli soňky tapgyra” gadam basandygyny mälim etdi. Klýuge “Kowid-19” sebäpli aradan çykýan adamlaryň sanynyň azalandygyny belledi.

Hans Klýuge, Daniýanyň paýtagty Kopengagende koronawirus ýokanjy barada beýanat berdi.

“Euronews” teleýaýlymynyň habarlaryna görä, BSGG-niň ýolbaşçysy sanjym we tebigy ýokaşma sebäpli immunitetiň ýokary derejesi, wirusyň yssy howada ýaýramagynyň pes derejede bolmagy, “Omikron” görnüşiniň täsiriniň pesdigini nazarda tutup, pandemiýany gözegçilik astyna almagyň mümkinçiliginiň ýokarlanandygyny habar berdi.

Ýewropada gyş döwrüniň tamamlanmagy bilen wirusyň bahar paslynda ýaýramak depginini pese gaçjakdygyny bellän Klýuge gyşa garanyňda, bahar paslynda gaty bir kynçylyk bolmajakdygyny mälim etdi.

“Omikron” görnüşinden başga-da görnüşleriň ýüze çykyp biljekdigini aýdan Klýuge jemgyýetçilik saglygynyň güýçlendirilmegi we köpçülikleýin sanjymyň aýgytly derejede alnyp barylmagynyň netijesinde, Ýewropada täze wiruslaryň gözegçilik edip boljakdygyny belläp geçdi.

 

04-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle