JEMGYÝET

Ýewro-2024: Angliýa 1:0 hasabynda utdy

Angliýanyň milli ýygyndysy Ýewropa çempionatynyň toparçaday ilkinji duşuşygynda Serbiýanyň milli ýygyndysyny 1:0 hasabynda utdy. Şeýlelikde, Angliýa Ýewropa çempionatlarynyň toparçalardaky oýunlarynda 5 duşuşykda öz derwezesine gol geçirtmedi.

Bu duşuşgyň ýeke-täk goluny iňlis ýyldyz futbolçy Jud Bellingem 13-nji minutda geçirdi. Serbiýa bilen Angliýa soňky gezek 2003-nji ýylda ýoldaşlyk duşuşygyny geçiripdi. Şonda Angliýanyň ýygyndysy 2:1 hasabynda utupdy.

“Ç” toparçasynda Serbiýa bilen Angliýa ýany bilen Sloweniýa we Daniýa çykyş edýär.

Sloweniýa bilen Daniýa bolsa, 1:1 hasabynda deňme-deň oýnady we bu duşuşyk Ýewropanyň çempionatyndaky ilkinji deňlik bilen tamamlanan oýun boldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar