TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Ýewro-2020” Angliýada koronawirusyň ýaýramagyna sebäpkärmi?

Angliýada çap edilýän “The Times” neşiri angilýaly lukmanlaryň futbol boýunça “Ýewro-2020” çempionaty final tapgyrynyň  Londonda geçirilmegi koronawirusyň tutuş döwlet boýunça giňden ýaýramagynda “özüne mahsus ýagdaýda hyzmat edendigi” dogrusyndaky ýüzlenmesini ykrar etdi.

Ýüzlenmede aýdylmagyna görä, şol final oýnuna dogrudan-dogry stadionda tomaşa eden 67 müň futbol janköýerleriniň azyndan 2300 sanyndan köpüsi keseli göterijiler boldupdyr. Olar hem öz gezeginde 3500-den gowrak adam bilen aragatnaşyk edendigi sebäpli, wirusyň döwlet boýunça “erkin” syýahat edýändigini aýdylýar.

Bu howply ýagdaýyň ýüze çykandygy sebäpli ýurduň lukmanlary “The Times” neşriniň üsti bilen Angliýanyň halkyna derrew koronawirusa garşy  derman serişdeleri bilen sanjym edilmäge çagyrdy.

Ilat ýazuwy üçin raýatlar işe çekiler : Planşetli ilatdan soraşdyrma

Ýene-de okaň

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Teswirle