Ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň täze tertibi

2022-nji ýylyň 25-nji maýyndan  Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.  Şol sanawda ýurdumyzyň welaýat merkezlerinden Türkmenbaşy şäherinde uçar gatnawlary ýola goýlupdyr. Mundan başga-da, täze açylan Kerki şäherindäki howa menzilinden hem Türkmenbaşy şäherinde gatnawlar göz öňünde tutulypdyr. Türkmenbaşy şäherine … Continue reading Ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň täze tertibi