DÜNÝÄ

Ýerli we daşary ýurt raýatlaryna medallar gowşuryldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25-ýyllygyna» atly medal bilen sylaglanyş dabarasy geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň 14-nji martynda «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25-ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek barada Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi.

Ýokary derejeli sylaglara diňe bir Türkmenistanyň raýatlary mynasyp bolman, eýsem, köpýyllyk päk ahlakly zähmeti, Türkmenistanyň syýasy, durmuş-ykdysady, medeni-ruhy ösüşine, onuň garaşsyzlyk we hemişelik bitaraplyk derejesini berkitmeklige uly goşant goşan daşary ýurtly raýatlar hem mynasyp boldular.

Ýokary derejeli sylaglara mynasyp bolanlaryň arasynda diplomatlar, adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçiler, şeýle hem syýasy işgärler bar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa Drozd «Bitaraplyk» Ordeni bilen sylaglandy.

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Ýene-de okaň

ABŞ-nyň Waşington şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň ilçisi Gruziýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň we Latwiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

BMG-niň Baş sekretary ŞHG-niň sammitine gatnaşar

Eýranda nobatdan daşary prezident saýlawlary 28-nji iýunda geçiriler

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçisi bilen duşuşdy