Ýer we beýleki gatnaşyklar bilen bagly köp ýüze çykýan soraglara kanuny jogaplar

Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň resmi saýtynda oba hojalygy we beýleki gatnaşyklarada köp ýüze çykýan soraglara şeýle jogap berilýär. Gaz, suw, tok, lagym ulgamy we köçelere asfalt düşelmegi boýunça haýsy edaralara ýüz tutmaly? «Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 7-nji maddasynyň 12-nji bendine laýyklykda, ýaşaýyş jaý gaznasyny ulanmagyň Türkmenistanyň kanunçylygy … Continue reading Ýer we beýleki gatnaşyklar bilen bagly köp ýüze çykýan soraglara kanuny jogaplar