SIZDEN GELENLER

Ýer tudananyň iýmitlik ähmiýeti

Ýer tudanasynyň adam saglygyna ýetirýän peýdalary aşakdakylardyr:

Ýer tudana bedeniň gündelik C witamininiň takmynan 150 göterimini kanagatlandyrýar. Bu bedene sowuklama we dümew, ýokançlyk we keseller bilen göreşmek üçin zerurdyr. C witamini sagdyn DNK-a zeper ýetirýän erkin radikallary zyýansyzlandyryp, antioksidant hökmünde çykyş edýär.

Ýer tudana natriniň bedene täsiriniň öňüni alýan we gan basyşyny peseldýän kaliýiň ajaýyp çeşmesidir. Gipertoniýa we baglanyşykly ýürek-damar kesellerine garşy göreşmekden başga-da, kaliý baý diýeta, umuman ölüm howpuny azaltmaga kömek edip biler.

Rawerine köp bolan antioksidantlar gan damarlarynyň döremeginiň öňüni alyp, insultdan goraýar. Mundan başga-da, ýer tudanadaky kaliý damarylaýjy bolup, beýnimize gan aýlanyşyny ýokarlandyrýar, insult howpuny azaldýar.

Ýertudana allergiýa garşy ajaýyp gorag miwedir, sebäbi immuniteti ýokarlandyrýar we semremä garşy peýdalary üpjün edýär. Onda fisetin atly ýörite allergiýa garşy flawonoid bar, bu bedeniň immun öýjüklerine allergenlere garşy semizligiň reaksiýalaryny gözegçilikde saklamaga kömek edýär. Ýer tudanadaky C witamini beden tarapyndan deriniň saglygy üçin zerur bolan belok, kollagen öndürmek üçin ulanylýar. Kollageniň sagdyn üpjünçiligi deriniň ýumşak we owadan  bolmagyna, zeper ýeten deri öýjüklerini abatlamaga kömek edýär. Mundan başga-da, C witamini erkin radikal arassalaýjy bolup, deriniň düwnük keseliniň ösmegine we wagtyndan öň garramagyna garşy göreşýär.

Amanberdiýew Bekdurdy

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen  oba hojalyk

Uniwersitetiniň 1-njy ýyl talyby

“Armani” markasynyň döredilişi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz