Ýeňijileri gutlalyň: Instagram bäsleşigi

Dünýäde esasan hem ýaşlar tarapyndan giňden bellenilýän, ýaşlaryň söýgüli günleriniň biri bolan 14 Fewralda Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän ilkinji sanly Akylly Sözlük-Makul Sözlük Applikasiýasy we Türkmenistan we dünýä habarlaryny gündelik  gyzgyny bilen Size ýetirip duran “Atavatan” Applikasiýasynyň yglan eden  Instagram bäsleşigi jemlendi. Bäsleşigiň şertlerine görä, 14 ýeňiji kesgitlendi.

Iňlis dilini has aňsat öwreneýliň:Intellektual sahypamyz

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly  özüniň täze  kiçi sahypasy –https://intellektual.atavatan-turkmenistan.com/ – Intellektual sahypasyny durmuşa geçirýär. Bu sahypa häzirki wagtda  “Atavatan Krossword”, “Krosswordly sözlük”, “Makul Puzzle”, “Sözlemli oýun” we “Makul sözlem” bölümlerini öz içine alýar.

Ýeňijiler baýraklaryny 15.02.2021 senesinde sagat 15:00-den soňra alyp bilerler. Habarlaşmak üçin ýeňijiler @turkmenlawyer Instagram hasabyna ýeňijiniň öz hasabyndan (ýeňiji bolan hasabyndan) ýazyp bilerler. Başga hasapdan ýazylan talaplar kabul edilmeýär. Şeýle hem, baýraklar diňe hasabyň eýesine berilýär. Bellemeli zat, käbir hasaplaryň “halanan” sany köp bolsa hem, örän köp möçberde galp halanan ýygnandygy üçin ýaryşdan çetleşdirildi.

Siz offline  hem işleýän  Makul Sözlük Applikasyýasyny  şu ýere basyp ýa-da “Google Play” elektron dükanyndan “makulsözlük” ýazyp, ýükläp bilersiňiz. Siz şeýle hem, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  “Atavatan” Applikasiýasyny şu ýere basyp ýükläp, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän täzelikleri gyzgyny bilen okap bilersiňiz.

Okap bilersiňiz  Çempionlardan aýlygyndan ýüz öwürmegi haýyş edildi

Bäsleşigimiz  14-nji Fewralda jemlenýändigi üçin jemi 14 sany baýrak eýesine garaşýar.

Iň köp “halanan alan” teswire, ýagny 1-nji orna -500 Manat

Ikinji orna 475 manat

Üçünji orna 450 manat

Dördünji orna 425 manat

Bäşinji orna 400 manat

Altynjy orna 375 manat

Ýedinji orna 350 manat

Sekizinji orna 325 manat

Dokuzynjy orna 300 manat

Onunjy orna 275 manat

On birinji orna 250 manat

On ikinji orna 225 manat

On üçünji orna 200 manat

On dördünji orna 100 manat

Ýeňiji bolan hasaplar

Linkler

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Android ulgamynda işleýän Atavatan Applikasyýasynyň linki

Android ulgamda işleýän Makul Sözlük Applikasiýasynyň linki

Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserden” Makul Sözlük goşundysynyň linki 

@mahri1167 439
@akmaral.s.sh 326
@gaygysyz_1988 251
@khabibagaigysyzovna 247
@oguljan_tchr7068 239
@nobathan92 232
@omar_myradow 231
@moon_132295 143
@vepayevna_07 141
@onjayeva 123
@gulalek37 101
@jennet4114 74
@tm_yigit05 65
@charymuradovnaa 58