ATAWATAN ESERLERİ

Ýeňijii bolmak aýratyn duýgy

Aýjemal GAÝLYÝEWA,

Magtymguly adyndaky TDU-nyň türkmen dili we edebiýaty hünäriniň talyby, 2-nji orun:

— Bu bäsleşik ilkinji nobatda ýaş zehinleri ýüze çykarmakda aýratyn ähmiýete eýe boldy. Bäsleşige gatnaşan ýüzden gowrak eserleriň içinde «Üstünlige ýetmek özümize baglymy ýa-da…» atly makalamyň ikinji orna mynasyp bolmagy meni buýsandyrdy. «Üstünlik gazanmagyň ýollary» atly döredijilik bäsleşiginde gazanan üstünligim meni täze döredijilik gözleglerine ruhlandyrdy.

«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-türkmenistan.com resmi saýtynyň geçirýän döredijilik bäsleşikleri okyjylaryň arasynda uly gyzyklanma eýe bolýar. Şeýle bäsleşikleriň geçirilmeginiň özi okyjylary, aýratyn-da, ýaş zehinleri täze döredijilik üstünliklerine ruhlandyrýar. Bäsleşigiň ýeňijilerini gazanan üstünlikleri bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn, olaryň geljekde-de galamynyň ujy ýiti bolsun. Şeýle döredijilik bäsleşikleriň dowamly bolmagyny arzuw edýärin!

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Ata Watan Eserleri