TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNESIŞ ORUNLARY & TENDERLER

Ýeňiji bolan Magtymguly etrabynda çagalar dynç-alyş merkezi gurlar

Lot №1 — Magtymguly etrabynyň Magtymguly şäherinde çagalar medeni-dynç alyş merkeziniň taslamasyny düzmek hem-de onuň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp, ulanmaga doly taýýar edip gurmak.

Bäsleşige gatnaşmaga Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan edara-kärhanalar we kompaniýalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

— gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnandygy barada maglumatlary görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermeli;

— soňky 3 ýylyň dowamynda Türkmenistanda ýerine ýetiren gurluşyk taslamalary barada maglumat;

— edara-kärhananyň maddy-tehniki binýady barada maglumat;

— hususy kärhanalara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden kepilnama.

Bäsleşik teklipli bukjalar şu salgyda kabul edilýär:

Balkanabat şäheriniň Gurbansoltan eje şaýolunyň ýaşaýyş jaý toplumynyň 14-nji jaýy, welaýat häkimligi.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (800222) 2-00-25, 2-00-55.

Ýene-de okaň

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

Halkara Nowruz güni mynasybetli täze awtobus ugry ýola goýuldy

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Teswirle