TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ýedi ýyldan soň… ilkinji gezek akordy üýtgetdi

Dünýäniň iň haýal saz kompozisiýasy ýedi ýyldan soň ilkinji gezek akordyny üýtgetdi. 2020-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda çap edilen Soprano Anohanna Wargas we kompozitor Julian Lembke akord çalşygy dabarasynda organ turbalaryny ulandylar. “CNN” saýtynyň habar bermegine görä, Josefine Ohema Lianne Kolirin 600 ýyldan gowrak wagt gerek bolan gülkünç kompozisiýa, soňky 7 ýylda ilkinji akord üýtgemesini başdan geçirdi. “Mümkin boldugyça haýal” (ASLSP) ady bilen Amerikanyň merhum kompozitory Jon Keýjiň kompozisiýasy 639 ýyldan gowrak wagt bäri Germaniýanyň Halberştadt şäherindäki Keramatly Burçardi ybadathanasynda ýerine ýetirildi.

Bu taslama gaty gowy netije aldy, hepdäniň ahyrynda köp sanly sungat muşdagy bu çärä şaýat bolmak üçin ýygnaga gelipdiler. Gatnaşyp bilmeýänler üçin onlaýn görnüşde göni ýaýlym boldy. Spektakl 2001-nji ýylda gaty haýal okalýan bir organda başlandy. Şol döwürde iň soňky bellik çalşygy 2013-nji ýylda bolup geçen bolsa, 18 aý dowam eden arakesme boldy. Indiki akord çalşygy 2022-nji ýylyň fewralynda bolmaly diýlip çaklanylýar.

Awangard kompozitory Jon Keýj 1912-nji ýylda Los-Anjelesde doguldy we 1992-nji ýylda Nýu-Ýorkda aradan çykdy. Iň meşhur eserleriniň biri bolsa “4′33 dir ″” (“Dört minut we 33 sekunt”)  Şeýle hem filosof we suratkeş Keýj 1985-nji ýylda fortepiýano üçin “ASLSP” ýazypdyr we iki ýyldan soň ony organa uýgunlaşdyrypdyr.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

Ýene-de okaň

Ýaponiýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ygrarly

Türkmenistanyň Eýrandaky ilçihanasynyň ýanynda saýlaw uçastogy döredildi

Türkmenistan-Hytaý ýaşlarynyň dostlukly atçylyk toplumy açyldy

Teswirle