ÝB-MA-Owganystan formatynda hyzmatdaşlyk

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň Daşary syýasat gullugynyň Baş sekretary hanym Helga Şmidiň derejesinde ÝB-MA-Owganystan formatyndaky mejlis göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi.

Nobatdaky duşuşyga Owganystanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mirwaýis Nab, Gazagystanyň Daşary işler ministriniň orunbasary – M.Syzdykow, Gyrgyzystanyň Daşary işler ministriniň orunbasary – A.Madmarow, Täjigistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary – M.Huseýnzoda, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary – W.Hajiýew, Özbegistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary – Ş.Asadow gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda sebitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmegiň depgini, howpsuzlyk ulgamynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Ýewropa Bileleşigi bilen özara hereketiniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» Mejlisiniň ministrler derejesindäki nobatdaky tapgyryna hem-de ÝB-MA formatyndaky Ýaşyl ykdysadyýet boýunça Birinji Foruma görülýän taýýarlyklaryň barşy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Umumy ara alyp maslahatlaşmalaryň barşynda ÝB-niň Merkezi Aziýa üçin täze Strategiýasynyň netijeli durmuşa geçirilmegi maksady bilen geljekki köpugurly özara hereketleriň işjeňleşdirilmegi dogrusynda pikirler alyşyldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew taraplaryň özara gyzyklanma bildirýän ugurlarynyň ählisi boýunça ÝB-niň Merkezi Aziýa ýurtlary we Owganystan bilen özarabähbitli gatnaşyklarynyň has hem giňeldilmeginiň we pugtalandyrylmagynyň zerurlygyna aýratyn üns çekdi.

Bu ugurda W.Hajiýew Ýewropa Bileleşiginiň «BOMKA», «KADAP» maksatnamalarynyň, şeýle-de ÝB – Merkezi Aziýanyň kanunyň hökmürowanlygy boýunça sebitleýin platformasynyň netijeli durmuşa geçirilmeginiň derwaýyslygyny belläp geçdi.

Türkmen tarapy durnukly ösüş, howpsuzlyk we ykdysady öňegidişlik ulgamynda sebitleýin hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine aýratyn üns berdi.

Bu babatda Owganystanda asuda raýat jemgyýetiniň gurulmagyny, şol sanda ýurduň parahatçylykly ösüş ulgamyna sazlaşykly integrirlenmegini gazanmak maksady bilen köptaraplaýyn gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagynyň derwaýyslygy nygtaldy. Türkmenistanyň goňşy döwletdäki ýagdaýlaryň kadalaşdyrylmagy ugrundaky tagallarynyň oňyn tejribesi, şeýle-de türkmen döwletiniň owganara gepleşikleriniň geçirilmegi üçin syýasy giňişligiň üpjün edilmegine gönükdirilen başlangyjy aýratyn bellenildi.

ÝB-niň Daşary syýasat gullugynyň Baş sekretary hanym Helga Şmid Ýewropa Bileleşiginiň BMG-niň Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işini goldaýandygyny we ileri tutýandygyny, şol sanda geljekde hem Merkeziň alyp barýan işlerine ýakyndan ýardam etmäge meýillidigini aýratyn nygtady.

Onlaýn-forumyň çäklerinde oňa gatnaşyjylar şeýle-de pandemiýanyň durmuş-ykdysady netijelerini ýeňip geçmekde umumy tagallaryň utgaşdyrylmagynyň, ýüze çykýan täze şertlerde ilatyň durmuş taýdan goraglylygynyň üpjün edilmeginiň, şol bir wagtda Merkezi Aziýa sebitinde ýaşyl ykdysadyýete geçmegiň barşynda sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň aýratynlyklary ýaly derwaýys meselelere jikme-jik seredip geçdiler.

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar