TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ýaşyl meýdançanyň ýyldyzynyň ekologiýa zyýany

Ýaşyl meýdançanyň ýyldyzy hasaplanýan Fransiýanyň “PSŽ” toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi ekologiýa öz zyýany berýär. Onuň daşky-gurşawy hususan-da, howany hapalamakdaky ýetirýän zyýany uludyr. Bu barada daşky-gur’awy goramak boýunça hünärmenler belläp geçýär.

Olaryň hasaplamalaryna görä, argentin futbolçynyň hususy uçayr howany hapalaýar. 2022-nji ýylyň diňe 3 aýynda Lionel Messi 52 gezek ýörite uçaryndan peýdalanypdyr. Şol döwürde Messi 368 sagat uçupdyr we  onuň hususy uçary howa hapa gazlaryň 1,5 müň tonnasyny goýberipdir.

Hünärmenler Lionel Messiniň öz uçaryndan ýygy-ýygydan peýdalanmagyndan nägile. Galyberse-de Messi goňşy şäherdäki futbol duşuşygyna hem öz uçary bilen barýar.

Messi öz hususy uçaryny 2018-nji ýylda satyn aldy. Häzirki wagtda bu uçaryň bahasy 15 million dollara deňdir. 16 ýolagça niýetlenen bu uçarda iki aşhana, iki suwa düşülýän kabina we beýleki şertler bar.

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle