JEMGYÝET

«Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Kanun kabul edildi

Şu gün paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow rejelenen görnüşli «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Munuň özi nobatdaky ýaşlar forumynyň ähmiýetini has-da artdyrdy. Bu barada “Türkmenistan” gazetiniň elektron neşirinde habar berilýär. 

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlaryň gatnaşmagynda döwlet ýaşlar syýasatyny, bu ugurda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge bagyşlanan maslahat geçirdi.

Şonda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmelerdir goşmaçalary girizmek bilen bagly teklipleriň ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenleri, halypa professorlardyr alymlar tarapyndan öwrenilip we seljerilip, Milli Geňeşiň Mejlisiniň garamagyna hödürlenilmeginiň maksadalaýyk boljakdygy barada aýdyldy.

Şunlukda, agzalan Kanunyň rejelenen görnüşini, şeýle-de onuň bilen baglanyşykly «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna goşmaça girizmek hakynda», «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda» Kanun taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler alnyp baryldy.

Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda eden çykyşynda hormatly Prezidentimiz täze döwrüň talaplaryna laýyklykda, ýaşlar syýasatynyň dürli ugurlaryny öz içine alýan kanunlaryň yzygiderli kämilleşdirilýändigine ünsi çekip, rejelenen görnüşli «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Kanunyň maksadynyň Garaşsyz Watanymyzyň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna ýaşlaryň doly derejede gatnaşmagyny üpjün etmekden, ýaş nesilleri watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik ruhunda terbiýelemek üçin has amatly hukuk şertlerini döretmekden ybaratdygyny nygtady.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideri: şäherleri ösdürmegiň strategiýasyny işläp taýýarlamak zerurdyr

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýaşlarymyzyň alyp barýan işlerine ýokary baha berdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň ähmiýetini nygtady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy pederlerimiziň däplerini dowam etmegi çagyrdy

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri