Ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek şertnamasynyň üýtgedilmegi barada maglumat

Ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek şertnamasy üýtgedilip bilnermi? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä, 2013-nji ýylyň 1-nji iýulyndan herekete girizilen Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksiniň 92-nji maddasynyň ikinji, dördünji we altynjy böleklerine laýyklykda, bir ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan we ýaşaýyş jaýlaryndan aýratyn kireýine almak-bermek şertnamalary boýunça peýdalanýan adamlar bir maşgala … Continue reading Ýaşaýyş jaýyny kireýine almak-bermek şertnamasynyň üýtgedilmegi barada maglumat