TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýaş türkmenistanlylaryň 76 müňe golaýy ilkinji gezek saýlawlara gatnaşdy

Şu gün ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýän Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda 18 ýaşyny dolduryp, saýlaw uçastoklarynda ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylaryň ýurdumyz boýunça jemi 75 müň 600-den gowragy hasaba alyndy.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Watanymyzyň geljegi bolan gujurly ýaşlaryň müňlerçesi özleriniň ilkinji syýasy ädimlerini ädip, Mejlisiň deputatlygyna, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň agzalygyna dalaşgärleriň iň mynasyplary üçin öz seslerini bermäge mümkinçilik aldylar.

Saýlaw uçastoklarynda olara höweslendiriji sowgatlaryň gowşurylmagy ýurdumyzda ýaş nesle aýratyn üns berilýändiginiň nobatdaky beýanydyr.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti taýýarlanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri

Teswirle