Ýaş oglanlar üçin harby gullugyň möhleti bir gezeklik yza süýşüriler

14-nji iýunda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahatlar merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagynda döwlet ýaşlar syýasatynyň, bu ulgamda milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Onuň barşynda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 20-nji maddasynyň 13-nji bendinden soň 14-nji bendi goşmak, ýagny ýaşlarda okuwyň üznüksizligini … Continue reading Ýaş oglanlar üçin harby gullugyň möhleti bir gezeklik yza süýşüriler