Ýaş nesli ylma gönükdirmegiň döwrebap taglymatlary

Döwrebap ösüşiň depgininde ylmyň iň soňky gazananlaryny, ylmy täzelikleri kämil ulanmak, ýaşlaryň başarnyklaryny görkezip öz goşandyny goşmak, ylmy-barlaglary, gözlegleri alyp barmak ukyplaryny ösdürmek häzirki döwrüň talaby bolup durýar.  Dünýäde tehnologiýalarda, takyk  we tebigat ylymlarynda, ynsanperwer ylymlarda, ykdysadyýetde, kanunçylykda, lukmançylykda we ş.m. ýygylygy boýunça täzelikleriň, açyşlaryň köpelmegi bilen ýaşlaryň irki ýaşlyk döwründen başlap ylym dünýäsine aralaşmagy, hünärini saýlamak we ele almak üçin şahsy meýilnamasy möhümdir. Ýokary synp okuwçylaryň ylmy işlerini alyp barylmaklygy – bäsleşige  ukyplylygyny ýokarlandyrmak, ylmy-barlag işiniň usullaryny geçirip tejribede öwrenmek,  ýurdumyzyň ylmyny kämilleşdirmegiň ýene bir ýoluna degişlidir.

Milli Liderimiziň alyp barýan tagallalary netijesinde soňky ýyllarda bilim ulgamynda täze we iň soňky tehnologiýalar bilen üpjün edilen orta mekdepleriň gurlup ulanmaga berilmegi, ýokary okuw jaýlarynda gerekli bolan multimediýa serişdeleri we lingafon otaglar bilen enjamlaşdyrylmagy, häzirki wagtda mugallymlaryň okatmakda, öwretmekde döwrebap pedagogik tärlerini ulanmagy,  okuwçylara daşary ýurt dillerini täsirli we içgin öwrenmeklige, takyk ylmy-barlaglar we taslama ýaryşlary üçin tejribeleri geçirmäge mümkinçilik berýär. Tehnologiýanyň kämilleşdirilmegi, sanly bilim ulgamyna geçmekligiň wajyplygy okatmagyň we öwrenmegiň hiliniň ýokarlanmagyna getirýär.

Häzirki döwürde türkmen ýaşlarynyň dünýä ülňülerine laýyk gelýän ylym-bilimleri ele almak wajyplygy ýurdumyzyň ileri tutulýan syýasatynyň biridir. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan 2015-nji ýylyň 6-njy fewralynda “Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakynda” 14109-njy belgili kabul edilen Karary ýaşlaryň ylym-bilimde ýaryşa ukyply, giň dünýägaraýyşly, döwürdeş ösüşlere öz goşandyny goşmakda güýçli itergidir.

Mähriban Diýarymyzda ýaş nesli ylymly-bilimli hünärmenler, ussat bilermenler edip ýetişdirmek üçin iňňän oňyn aladalaryň biri 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 7-sinde kabul edilen “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy ” bolup durýar.  Bu maksatnamanyň III babynyň 13-nji maddasynda zehinli okuwçylary we talyplary ýüze çykarmak hakynda esasy maksatlaryň we wezipeleriň arasynda bellenendir.  Bu madda “Zehinli okuwçylary we talyplary ýüze çykarmak, ylmy tehniki döredijilik işlerine, gözleg-barlag we tejribe-synag işlerine ýardam etmek, olaryň ylym, bilim, ýokary sanly tehnologiýalar ulgamyna işjeň gatnaşmaklaryny gazanmak” bolup durýar .

Orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylarynyň alyp barýan ylmy işleri – bu halypanyň garamagynda, şägirtleriň ýagny okuwçylaryň özlerine öň näbelli bolmadyk meseleleriň döredijilikli çözgüdini tapmakdyr. Ýokary synp okuwçylary bilen ylmy iş alyp barmaklygyň maksady täzelik açmak dälde, olara ylymlar hazynasynyň gapysyny açmakda ilkinji ädimleri ätlemäne ýardam bermek bolup, ösüp barýan ýaşlarda bilesigelijilik ukyplaryny emele getirmegi, ylym bilen meşgullananda özbaşdak zähmet çekmekligi, hünär saýlamagy,  belli bir ugur boýunça bilimini çuňlaşdyrmagy we olary durmuş tejribelerinde ulanyp bilmek başarnygyny ösdürmegini ýerine ýetirýär.

Alnyp barylýan bu ylmy işde garaşylýan netijeler orta mekdeplerde ýokary synp okuwçylarynyň arasynda geçirilýän dürli ylmy işleri, çäreleri, taslamalary, we gurnak sapaklaryny anyklamak. Olaryň içinde, ylmy barlaglary geçirmekde haýsy ugurlara köp ýykgyn edilýändigini we bu işleri geçirmekde mugallymyň ornuny aýan etmek.

Gözel Açilowa,

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň

Pedagogika we psihologiýa kafedrasynyň mugallymy.

 

Çempionlar Ligasy: “Siti”, “PSŽ”, “Real”, “Inter” we “Sporting” 1/8 finaldaÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar