TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýaş maşgalalara ýeňillikli karzlar berler

Türkmenistanyň Prezidenti Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Şol mejlisde ýaş maşgalalara döwlet tarapyndan berilýän kömek goldawlaryň kämilleşdirilmegine degişli möhüm resminama kabul edildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga degişli resminama hödürlendi.

Döwlet Baştutanymyz bu resminama gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýaş maşgalalara ýyllyk 1 göterimli 3 ýyllyk möhlet bilen 20 müň manat karz serişdeleri berler.

Bu resminamanyň ýaş maşgalalara durmuş goldawyny bermekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny bellemeli.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Teswirle