Ýaş döredijileriň ýürek owazy

Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan “Arkadagyň ylhamyndan nurlanan — Aziýanyň merjeni sen, Aşgabat” atly goşgular ýygyndysy neşir edildi. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň goşgulary ýerleşdirilen bu kitap Aşgabadyň 140 ýyllygyna ajaýyp toý sowgady boldy. Kitabyň adyndan görnüşi ýaly, ondaky şygyrlar, esasan, iki  temadan söhbet açýar: birinjisi — Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň gülläp ösmegine gönükdirilen işleriniň şahyrana beýany, ikinjisi bolsa döredilmeginiň 140 ýyllygy joşgunly dabaralara beslenip bellenen Aşgabadyň gözellikleriniň waspy. Şygyrlarda Gahryman Arkadagymyza hem-de gözel Aşgabadymyza buýsançdan pürepür ýaş zehinleriň ýürek sesi ýaňlanýar. Bu barada Magtymguly adyndaky TDU-nyň türkmen edebiýaty kafedrasynyň müdiri Amannepes Şyhnepesow kitaba ýazan sözbaşysynda: “Kitapda Gahryman Arkadagymyz hem-de Aşgabat biri-birinden aýrylmaz iki belentlik we iki gymmatlyk bolup dikelýär” diýip belleýär.

Şygryýet bilen meşgullanýan ýaşlaryň onlarçasynyň ylym-bilim ojagy — Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň ýaş şahyrlarynyň döredijiliginiň geljekki menzillerine badalga beren bu kitap edebiýat meýdanynyň täze nesliniň ukyp-başarnygyny açyp görkezýändigi bilen tapawutlanýar.

30 sany baýrak Size garaşýar: Sanly ulgam barada Makala bäsleşigi

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar