TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ýaponlar iň güýçli kompýuteri işe girizdiler

Ýaponiýanyň Döwlet tebigy ylymlar institutynyň işläp düzen “Fugaku” superkompýuteri dünýäde iň çalt işleýän kompýuter diýlip, ykrar edildi. Metbugat gulluklarynyň habar bermegine görä, Ýer ýüzündäki iň güýçli superkompýuterleri kesgitleýän halkara “Top-500” taslamasynyň hünärmenleri ýapon bilermenleriniň taýýarlan kompýuterine ýokary baha berdiler.

“Fugaku” kompýuteri senagatda, emeli aň ulgamynda we köp sanly derňewde ulanylanda iň gowy görkezijini görkezip, beýleki üç kategoriýada birinji ýeri eýeledi. Bu superkompýuter “Fujitsu” elektrik korporasiýasy bilen ýokarda ady agzalan institutyň hünärmenleri bilen bilelikde döredildi. Sekuntda 415 kwadrilliondan gowrak hasaplamagy başarýar. Bu görkeziji ABŞ-nyň Milli barlaghanasynyň (Tennesi ştaty) “Summit” superkompýuteriniň tizliginden takmynan 2,8 esse ýokary. 2019-njy ýylyň noýabr aýyndan bäri, sanawda birinji ýerde durýar.

“Fugaku” maý aýynda Kobe şäheriniň “Kompýuter gözleg merkezine” gowşuryldy. Onuň 2021-nji ýylyň aprelinden doly kuwwatlylygynda işläp başlamagyna garaşylýar. “Fugaku” şu wagta çenli diňe bölekleýin ulanylýar, şol sanda täze koronawirusa garşy dürli dermanlaryň döredilmegi bilen baglanyşykly ösüşler üçin niýetlenilýär.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle