Ýapon ägirdi “Panasonic” hepdede 4 gün iş ulgamyna geçýär

Ýaponiýanyň elektronika ägirdi “Panasonic” 4 günlük iş ulgamyna geçip, 3 günlük dynç alyş mümkinçiligini hödürläp biljekdigini habar berdi.

“Panasonic” -iň prezidenti we ýerine ýetiriji direktory (CEO) Kusumi Ýuki onlaýn metbugat ýygnagynda “Hepdede 3 gün dynç alyş meýilnamasyny” durmuşa geçirip boljakdygyny aýtdy. Kusumi, işewürlik görnüşleriniň köpelmegini goldaýandyklaryny belläp, işgärlerine goşmaça iş, akademiki iş we meýletin taslamalary ýerine ýetirip biljekdigini aýtdy. Kusumi: “Dürli häsiýetli we başarnykly işgärlerimiz bar. Kompaniýa hökmünde durmuş bilen işiň arasynda deňagramlylygy saklamak biziň jogapkärçiligimizdir” -diýdi. Kusumi meýilnamanyň çäginde has köp işgäri öýden işlemäge höweslendirmek isleýändiklerini belläp, bu mümkinçilikleri çözmek üçin kompaniýanyň içindäki kärdeşler arkalaşyklary bilen zerur gepleşikleriň geçiriljekdigini hem mälim etdi.

Ýaponiýada hökümet milli kompaniýalara “Covid”-19-a garşy maliýe özgertmeleriniň çäginde “hepdede 3 gün islege görä işlemek” mümkinçiligini bermäge çagyrypdy.

“Panasonic”, öňki “Matsushita Electric Industrial Co.” Ýaponiýada ýerleşýän elektronika markasy bolup, 1918-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde esaslandyryldy. Döredilen döwründe bary-ýogy 3 işgäri bolan bu kompaniýa häzirki wagtda ýüzlerçe adam işleýär. Matsuşita dünýädäki iň uly sarp ediji elektronika öndürijilerinden biridir. 2008-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda adyny “Panasonic Corporation” diýip üýtgetdi. Şeýle hem, “Nokia” tarapyndan öndürilen jübi telefonlary üçin batareýalary öndüriji boldy. Üstünlik gazanan kompaniýa 1918-nji ýylda esaslandyryjy Konosuke Matsuşita iki rozetkaly lampany oýlap tapanda esaslandyryldy. Matsuşita ömrüniň dowamynda elektrik ulaglary bilen gyzyklandy. Ol ýaş wagtynda telekeçilik pudagyna giripdi we 22 ýaşyndaka elektrik togy bilen baglanyşykly bir işi etmek kararyna geldi. Az salymdan Osaka elektrik, ýagtylyk kompaniýasyna işe girdi. Bu üstünlikleriň hemmesinden soň, 1923-nji ýylda welosiped çyrasyny we 1931-nji ýylda radiony ösdürmegi dowam etdirdiler. 4 ýyldan soň ilkinji telewizorlaryny öndüren topar sarp ediş elektronikasy pudagynda uly üstünlik gazandy.

Gazagystanda täze Premýer-ministr belli boldyÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar