TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ýalňyzlyk boýunça ministrlik döredildi

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihide Suga ýurtda ýalňyzlyga garşy göreşmek babatda täze wezipe döretmegi tabşyrdy. Bu barada “Kýodo” habarlar gullugy habar berýär.

Premýer-ministr Ýosihide Suga ýurduň sebitleriniň durmuş ýagdaýlaryny dikeltmek boýunça ministri Tesusi Sakamoto bilen duşuşdy. Duşuşygyň çäginde Premýer-ministr Tesusi Sakamoto ýüzlenip, oňa häzirki wagtda alyp barýan işinden daşary ýalňyzlyga garşy göreşmek ministri wezipesini hem amala aşyrmagy tabşyrdy.

Duşuşykdan soňra Sakamoto näme üçin Premýer-ministriň beýle kararynda gelendigini aýtdy. Munuň sebäbi koronawirus pandemiýa döwründe adamlaryň ýalňyz galmazlyklary üçin we bu babatda dürli medeni, şeýle hem beýleki çäreleriň görülmelidigini nygtapdyr.

Mundan ozal, ýalňyzlyga garşy göreşmek babatda Beýik Britaniýada hem degişli edara döredilipdi. Ýurduň psihiki meseleler boýunça ministrligiň ýolbaşçysy wezipesine 49 ýaşly Žaklin Doýl-Praýs bellenipdi.

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky Ilçihanasyna bolan hüjümi ýazgardy

Baş Redaktor

Türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi ynanç hatyny gowşurdy

Teswirle