TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ýalany ýüze çykarýan enjam

Aslynda, käbir adamlar ýalan sözlände, aýdylýanlaryň galatdygy olaryň ýüzünden hem belli bolýar. Käbir adamlarda bolsa muny duýmak kyn. Ýöne mundan beýläk döwrebap tehnologiýa bize bu babatda hem kömekçi bolup biler.

Käbir kinofilmlerde gören şeýle enjamlarymyz indi hakykata öwrülýär. Has takygy, ysraýylly alymlar adamyň ýüzündäki myşsalardan onuň aýdýanlarynyň çyndygyny ýa galatdygyny kesgitläp bilýän «emeli aňy» oýlap tapdylar. Geçirilen synaglarda tehnologik enjam 73 göterimlik netije görkezdi.

Mundan beýläk şu enjamyň banklarda, howa menzillerinde, polisiýa edaralarynda we beýleki käbir ýerlerde ulanylmagyna garaşylýar.

Täze açyş Tel-Awiw uniwersitetiniň alymlaryna degişli. Şu hepdäniň çarşenbe güni berlen beýanata görä, enjam gündelik durmuşymyzda gabat gelýän ýalanlary aýan-aýdyň ýüze çykarmaga ýardam berer.

Täze tehnologik gurluş barada «Brain and Behavior» žurnalynda çap edilen maglumata görä, Tel-Awiw uniwersitetiniň alymlary ýalançylaryň iki toparyny ýüze çykardylar. Olaryň bir topary ýalan sözlände eňek myşsalary adatdakysyndan has köp hereket edýär. Beýleki bir toparda bolsa gaşlar bir ýerde duranok, yzygiderli hereketde bolýar.

Täze tehnologik enjam myşsalaryň we nerw öýjükleriniň hereketini yzarlap, olary ýörite elektrotlar arkaly ölçeýär. Enjam häzir diňe anyklaýar, ýöne geljekde ony has kämilleşdirip, wideoýazgylary düşürýän derejä çenli hem getirip bolar.

 

Türkmen türgenleri Bursada geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle