TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ýagsyz zynjyr

Germaniýanyň BMW kompaniýasy “M Endurance” atly ýaglaman ulanyp bolýan motosikl zynjyryny işläp taýýarlady. Almaz bilen gaplanan zynjyr sürtülmäni iň pes derejä düşürip, dürli artykmaçlygy bilen tapawutlanýar. Awtoulaglara köp isleg bildirilse-de ýol dyknyşyklary sebäpli iri şäherlerde motosikl ulanmak zerurlygy ýüze çykýar. Motorlaryň we welosipedleriň zynjyrlaryny wagtly-wagtynda ýaglanylmadyk ýagdaýynda bökdençlik ýüze çykyp bilýär. Nemes brendiniň inženerleriniň işläp taýýarlan bu zynjyry çarhyň dişlerine birnäçe gezek süýkelse-de uzak wagtlap iýilmän saklanýar.

“M Endurance” atly zynjyryň häzirlikçe diňe “S1000RR” we “S1000XR” modellerine niýetlenen görnüşini bar bolup, beýleki modeller üçin hem taýýarlanýandygyny mälim edildi.

Humaý ÇARYÝEWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle