TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersiteti

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde 23 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar:

Nebit we gaz fakulteti

1.Nebit we gaz guýularyny burawlamak

2.Nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak

3.Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak

4.Nebitgaz işi

Geologiýa fakulteti

1.Gidrogeologiýa we inžener geologiýasy

2.Ýerüsti dag işleri

3.Gazylyp alynýan peýdaly magdan känlerini özleşdirmek

4.Gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak

5.Geologik kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi

6.Markşeýderlik işi

7.Nebitiň we gazyň geologiýasy

8.Peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary

9.Gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi

Himiýa tehnologiýasy we ekologiýa fakulteti

1.Nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy

2.Daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak

3.Standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak

4.Himiýa tehnologiýasy

Ykdysadyýet we dolandyryş fakulteti

1.Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi

2.Maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary

3.Ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda)

4.Logistika (nebitgaz pudagynda)

5.Programma inženerligi

Energetika we inženerçilik desgalary fakulteti

1.Nebit, gaz känleriniň maşynlary we enjamlary

2.Sowadyjy, kompressor maşynlary we desgalary

3.Gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýalary

4.Nebitgaz desgalary we senagat gurluşygy

5.Elektrik üpjünçiligi

6.Senagat desgalarynyň we tehnologiki toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy

 

 

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Ýene-de okaň

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Teswirle