TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Ýagly saçlar üçin iň oňat ideg maslahatlary

Diňe öten gün ýuwsaňyzam, ýagly görünýän saçlar bilen oýanmak, ertiriňizi zaýalap biler. Artykmaç ýagly saç derisi oňaýsyz gyjyndyrylmagyna we seboreiki dermatitiň döremegine sebäp bolup biler. Hatda kepege sebäp bolýan ýaralar üçin amatly ýer döredip biler. Şeýle-de bolsa, saçyňyzy ähli ýaglardan arassalamak islemeýärsiňiz. Sebäbi tebigy ýaglar saçyňyzy goraýar we sagdyn kelläňiz üçin möhümdir. Onda saçyňyza zeper ýetirmän we saç deriňizi zaýalaman, ýagly saçlara garşy nädip göreşmeli?

Jogap ýönekeý: Käbir durmuş ýörelgeleriniň üýtgemegi bilen, ýagly saçlar bilen iş salyşmagy aňsatlaşdyryp bolýar.

Dogry şampunlamaly

Saç ýuwmak diýseň ýönekeý bir iş diýip pikir edýän bolsaňyz gerek. Siz düýbünden dogry aýdýarsyňyz! Şeýle-de bolsa, saçyňyzy nädogry ýuwsaňyz, ýagly kelläňiz we zeper ýeten saçlaryňyz bilen garşylaşyp bilersiňiz. Saçyňyzy dogry ýuwmak üçin iň oňat mukdarda şampunlary köklere we kelläňize ýuwaşlyk bilen sürtmeli. Dyrnaklaryňyzy ulanmakdan ýa-da saçyňyza gereksiz sürtülme döretmekden saklanyň. Agressiw süpürmek saç deriňizi gaharlandyryp, has köp ýag öndürmegine sebäp bolup biler. Ýagly saçyňyz bar bolsa, saçyňyzyň uzynlygyna däl-de, ýagyň ýerleşýän ýerine, ýagny saç derisine üns beriň. Şampuny saçyň ujuna gönüden-göni sürtmäň. Munuň ýerine, durulan wagtyňyz şampun  saçlaryňyzyň ujundan aksyn.

Saçyňyzy ýeterlik derejede ýuwuň

Bilşiňiz ýaly saç kondisionerleri, saçyň ujuna ulanylýar. Ony köklere sürtseňiz, saçyňyzy ýagly edip, ýaglaryň has çalt ýygnanmagyna sebäp bolup biler. Şonuň üçin kondisioner ulanýan bolsaňyz, diňe ujuna çalyň we has möhümi, saçyňyzy gowy ýuwuň.

Saçyňyzy tebigy ýagdada ulanyň

Tekizleýji ütükler ýa-da guradyjylar, saçyňyza tekiz we göni görkezip biler. Ýöne saçyňyzy has çalt ýagly hem görkezip biler. Munuň üçin mümkin bolsa saçyňyzy özbaşdak guramagyna wagt beriň we tebigy ýagdaýda saklaň. Bu, saç ýuwmagyň aralygyny uzaldar we saçyňyzyň ýanmasynyň öňüni alar.

Saç daragyňyzy arassalamaly

Hapa saç daragynyň täze ýuwulan saçlarda ýeri ýok. Saçyňyzy ýuwanyňyzdan soň, daragyňyz hapalanan önümlerden, ýaglardan we poroşoklardan doly bolup biler. Hapalary aýyrmak üçin daraklaryňyzy şampun ýa-da ýumşak sabyn bilen arassalaň. Edil şonuň ýaly-da, daragyňyzy ýagdan we hapadan saklamak üçin her gezek ulanylandan soň dökülen saçlary arassalaň.

Saçyňyzy oýnamakdan saklanyň

Saçyňy burmak, saç derisini gaşama, barmaklaryňy saçyňdan geçirmek … Saçyň bilen näçe köp oýnasaň, şonça-da ýagly bolýar. Saçy ýygy-ýygydan daramak we degmek, ýag perdelerini gyjyndyryp biler. Saç derisiniň ýaglary saç taryňyza bulaşyp hapalap biler we goşmaça ýag eliňizden geçip biler.

Mähirli boluň

Kelläňizi ýuwanyňyzda, daranyňyzda, şekillendireniňizde ýa-da kelläňizi gaşanyňyzda goşmaça mylaýym bolmak möhümdir. Kelläňizi gaharlandyrmak, ony aşa güýçlendirip, ýag perdeleriniň has köp ýag öndürmegine sebäp bolup biler. Ýagly saçlar üçin düzülen şampunlar, kelläňizi tebigy ýaglardan aýyrman ýuwaşlyk bilen arassalamaga kömek eder.

Ýüz ýogasy näme we nädip ýerine ýetirilýär?

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle