Yabancıların çalışma izin oranına ilişkin önemli değişiklik

Türkmenistan Migrasya Hakkında Kanununda önemli değişiklik yapıldı. Buna göre, Türkmenistan mevzuatı ile belirlenen yerli-yabancı oranına ilişkin  muafiyet getirildi. 30 Mart 2017 tarihinde Türkmenistan gazetesine yayınlanan ve Migrasya Kanununa Değişiklik yapılmakla ilgili Kanunun 2. Maddesine göre yayınlandığı gün yürürlüğe giren bu düzenlemeye göre, Türkmenistan Migrasyan hakkında Kanunun 22. Maddesinin 4. Bölümünün 1. Paragrafından sonra aşağıdaki bent eklenmiştir:

 

“ İş verende belirlenen görev listesinde  görev sayısının  azlığı nedeniyle çalışan Türkmenistan vatandaşlarının ve yabancı vatandaşlarının sayısının Türkmenistan kanunun da belirlenen oranı karşılaması  mümkün değilse, bunlar bu talepten muaf tutulacaktır”.

 

Burada “…bu talepten muaf..” ibaresinden anlaşılması gereken mevcut yüzde 90 ve yüzde 10 oranlarıdır. Türkmenistan hukukundaki güncel mevzuata göre, belirlenen istisnanalar haricinde, bir kurumda yabancı istihdam edilecekse, yerli çalışanın oranının en az yüzde 90 olması gerekmektedir.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

 

Değişiklik yapmakla ilgili Kanunla ayrıca, 6. Maddenin 4. Kısmının kaldırılmıştır. Kaldırılan bu kısmın ise, 22. Maddenin 4. Bölümüne eklendiği gözlenmektedir. Buna göre, çalışma izninden ve yüzde 90 ve yüzde 10 oranından muaf tutulan diğer istisna durumlar artık Kanunun 22. Maddesinde düzenlenmektedir.

 

Türkmenistan hukukuna ilişkin haberler ve analizlerden anından haberdar olmak için bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.

 

Paylaşılan Sosyal Medya Hesaplarımız:

 

Resmi Linkedin Hesabımız için :       

 

 https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

 

Resmi  Facebook Hesabımız için  : 

 

https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/

  

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar