TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Wýetnam kofelerine uly gyzyklanma

Rob Attil, 2004-nji ýylda günorta-gündogar Aziýada bolan syýahatynda Wýetnam kofesini örän halandygyny aýtdy.

Londondaky Wýetnam köçe sahnasynyň öňdebaryjylary bolan Rob Attil,  ýurduň orta daglyk böleginde ýörite daýhanlar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen we iki ýyl soňra Ho Şi Min şäherinde gowrulan kofe öndürmäge başlady. Kofeniň satuwy soňky 5 ýylda “Ka Fi WN” şereketiniň goldawy bilen 3 esse  artandygyny aýdýar.

Häzirki wagtda Wýetnam kofe öndürmekde Braziliýadan soň ikinji orunda durýar.

Halkara kofe guramasynyň habar bermegine görä, Wýetnamda her ýyl  60 kg gaplanan görnüşinde 25 million torba kofe eksport edýär.

Ýene-de okaň

Astana Halkara maliýe merkeziniň wekiliýetiniň Aşgabada sapary

Türkmenistan Özbegistana suwuklandyrylan gaz kömegini berer

Türkmenistan-Özbegistan: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bellendi

Teswirle