TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Wonder woman 1984» filmi togtadyldy

Häzirki wagtda birnäçe filmleriň görkeziliş dabarasy yza süýşirilip gelýär. «Wonder woman 1984» filmi hem dünýädäki käbir sebäplere görä, görkeziliş dabarasy togtadylan iň soňky filmdir. Onuň yza süýşürilmegi dünýäniň dürli künjeklerindäki teatrlaryň ýapylandygy bilen düşündirilýär. Bu film şu ýylyň 5-nji iýulynda açylyş dabarasy bolmagyna garaşylýardy. Ýöne indi filmiň döredijilik işgärleri ony şu ýylyň 14-nji awgustynda teatrlarda tomaşaçylara ýetirmegi maksat edinýärler.

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle