TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Wladimir Putin Türkmenistanyň ýolbaşçylary Ýeňiş güni bilen gutlady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentine hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyna gutlag hatyny iberdi. 

Hususan-da Türkmenistanyň Prezidentine iberilen gutlag hatynda şeýle diýilýär:

Sizi Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Söweş meýdanlarynda edermenlik görkezip, tylda janyny aýaman zähmet çekip, basybalyjylardan üstün çykan hem-de adamzady faşizm wehiminden halas edenler baradaky ýagty ýatlamalar hakydamyzda hemişelik ýaşar.

Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýowuz uruş ýyllarynda taplanan dost-doganlygyň, birek-birege goldaw bermegiň oňyn däpleri dostlukly gatnaşyklarymyzyň we çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlygymyzyň mundan beýläk-de netijeli ösdürilmegine ýardam berjekdigine ynanýaryn.

Ýurduňyzda ýaşaýan Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryna tüýs ýürekden gutlaglarymy, berk jan saglyk, ruhubelentlik we uzak ömür baradaky arzuwlarymy ýetirmegiňizi Sizden haýyş edýärin.

***

Onuň Alyhezreti, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Sizi Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. 9-njy maý Russiýanyň hem-de Türkmenistanyň halklary üçin aýratyn ähmiýete eýedir. Şol gün ýurtlarymyzda Beýik Ýeňşi ýakynlaşdyrmak üçin egin-egne berip, ganym duşman bilen gaýduwsyz söweşen, tylda zähmet çeken pederlerimiziň taýsyz edermenligini çäksiz hoşallyk bilen ýatlaýarys.

Beýik Ýeňşiň umumy ruhy mirasynyň mundan beýläk-de Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlygyň ýoly bilen ösdürmäge ýardam berjekdigine ynanýaryn.

Size we Siziň ýakynlaryňyza berk jan saglyk, abadançylyk, rowaçlyk arzuw edýärin.

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle