TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Wladimir Putin Türkmenistana täze ilçi belledi

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistana täze ilçi belledi. Russiýanyň Türkmenistandaky häzirki ilçisi Aleksandr Blohin wezipesinden boşadyldy. Ilçi wezipesine Iwan Wolynkin bellendi.

Bu baradaky degişli kararlar Russiýanyň resmi hukuk maglumatlary internet portalynda çap edildi.

– Wolynkin Iwan Kirillowiçi Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli – diýlip, resmi kararda bellenilip geçilýär.

Russiýanyň ilçisi Aleksandr Blohin 2011-nji ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistana ilçi wezipesine bellenilipdi. Ol 1992-nji ýyldan bäri Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň düzüminde işläp gelýär.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle