Wladimir Putin sanjymyň 3-nji dozasyny aldy

Russiýa Federasiýasynda noýabr aýynda köpçülikleýin sanjymyň depgini ýokarlandy. Ýurtda 58 milliondan gowrak adam doly sanjym aldy.

Mälim bolşy ýaly, ýurduň Prezidenti Wladimir Putin bahar paslynda koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen “Sputnik V” sanjymy alypdy. Täzelikde ol bu sanjymyň (“Sputnik Laýt”) 3-nji dozasyny kabul etdi. Bu barada rus metbugaty habar berýär.

– Men ýene-de sanjym boldy. Bu eýýäm rewaksinasiýa bolar – diýip, Wladimir Putin Gamaleý adyndaky epidemiologiýa we mikrobiologiýa merkeziniň müdiriniň orunbasary Denis Logunow bilen geçiren duşuşygynda belläp geçdi. Wladimir Putin özüni oňat duýýandygyny belledi. Bilşimiz ýaly, Gamaleý adyndaky merkez “Sputnik” sanjymy işläp düzen edaradyr.

Wladimir Putin sanjymdan soňra özüni oňat duýýandygyny belläp, burna sepilýän sanjymyň hem kliniki synaglaryna hem gatnaşmaga taýýardygyny belledi. Gamaleý adyndaky merkez bu sanjymyň üstünde hem işleýär.

Russiýada häzirki wagtda güýz paslynda koronawirus ýokanjynyň täze tolkuny dowam edýär. Şonuň üçin ýurduň Saglygy goraýyş ministrligi 6 aýdan gowrak wagtdan öň sanjym alanlary täzeden sanjym bolmaga çagyrdy.

Mälim bolşy ýaly, Wladimir Putin sanjymyň birinji dozasyny 23-nji martda, ikinji dozasyny bolsa 14-nji aprelde alypdy.

Sanjym diňe bir saglygyňy goramagyň ygtybarly usuly bolman, eýsem jemgyýetleşdirmegiň möhüm elementidir. Sanjym şahadatnamasy döwlet edaralaryna, teatrlara, muzeýlere girişi aňsatlaşdyrar. Tatarystan bu ugurda öňegidişlik gazanyldy. Bu sebit Russiýada ilkinji bolup jemgyýetçilik ulaglarynda QR kodlaryny barlagyny girizdi. Ondan öň hökümet şeýle kodlary tutuş ýurt boýunça hökmany etmegi teklip edipdi: bu başlangyç Döwlet Dumasynda ara alnyp maslahatlaşylýar.

Russiýada “Sputnik V” sanjymyny kabul eden adamlaryň sany 50 milliondan geçdi. Bu sanjymy bellige alan beýleki ýurtlarda kabul edenleriň sany bolsa 120 million golaýlady.

 

Bill Geýtsden 5 sany kitap maslahatyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar