JEMGYÝET

Wiza ulgamynda täze tertip

Ýakynda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlisde Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy M.Gurdow milli Liderimiziň migrasiýa işlerini kämilleşdirmek, hususan-da, daşary ýurtly raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlary bellige almagyň hem-de giriş we çykyş wizalaryny resmileşdirmegiň tertibi hakyndaky Düzgünnamanyň täze redaksiýasyny taýýarlamak barada beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, soňky ýyllarda yzygiderli durmuşa geçirilýän parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasaty netijesinde, dünýäniň syýasy hem-de işewür toparlarynyň wekilleriniň, daşary ýurt raýatlarynyň Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistana gyzyklanmasy artýar diýip belledi. Munuň özi Döwlet migrasiýa gullugynyň işiniň ugurlaryny giňeltmekde öz beýanyny tapýar. Şol iş bolsa daşary ýurtlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz migrasiýa meselelerini kadalaşdyrýan hukuk namalaryny kämilleşdirmegiň wajypdygyny belläp, bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Ýene-de okaň

Ýewro-2024: Sweýsariýa ynamly ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler

15-nji iýun: Ýewropa çempionatynda 3 duşuşyk bar

Germaniýa Ýewropa çempionatyna uly hasaply ýeňiş bilen başlady

Türkmenistan 5G tehnologiýasynyň mümkinçiliklerini öwrener

Türkmenistanda Horezmşalar döwrüne degişli altyn teňňeler tapyldy

Ata Watan Eserleri