JEMGYÝET

Wise-premýer M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar

Iki ýurduň ýolbaşçylarynyň arasynda medeni-ynsanperwer gatnaşyklar babatynda gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet 2023-nji ýylyň 4-7-nji iýuny aralygynda Rimde iş saparynda bolýar.

Saparyň çäginde 5-nji iýunda Italiýanyň Medeniýet ministrliginiň binasynda Wise-premýer M.Mämmedowa Italiýa Respublikasynyň Medeniýet ministri Jennaro SanJuliano bilen duşuşdy.

Duşuşykda Türkmenistan bilen Italiýanyň arasynda medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösüşi, Italiýada Türkmenistanyň täsin sungat eserleriniň sergisini geçirmek üçin amaly ädimler ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli 2024-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek dabaralaryň giň toplumynyň çäginde bu möhüm senä bagyşlanan bilelikdäki çäreleri gurnamaga üns berildi.

Munuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Italiýadaky Ilçihanasynyň, ilkinji gezek italýan diline terjime edilen, nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň goşgular ýygyndysynyň tanyşdyrylyş dabarasynyň geçirmegi meýilleşdirýändigi beýan edildi.

Türkmen wekiliýetiniň saparynyň maksady halkara jemgyýetçiliginde türkmen medeniýetiniň gymmatlyklaryny wagyz etmek, täsin taryhy, arheologiki we etnografiki eksponatlaryň sergilerini guramakdan ybarat.

Ýene-de okaň

Patyşa Karl III Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Babuşkin: Astrahan bilen Türkmenbaşy şäheriniň arasynda awiagatnawlary açmagy maslahatlaşdyk

450 töweregi raýat döwlet sylaglaryna mynasyp boldular

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşuryldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakyldy

Ata Watan Eserleri