TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Wirtual sergi: Türkmenistan

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başda durmagy bilen durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň we oýlanyşykly içeri we daşary syýasatynyň netijesinde ýurdumyzyň halkara abraýy barha artýar we halkara gatnaşyklary ýokary depginli ösdürilýär. Döwlet daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna degişli bolan halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmekde hem-de häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän derejede uly işler amala aşyrylýar.

Ýurdumyzyň ykdysady we beýleki ugurlarda gazananlarynyň sergisi häzirki zaman şertlerinde wirtual geçirilýär. Bu serginiň eýelän meýdany 2304 inedördül metr bolup, onda 10 pudakdan 52 gatnaşyjy bar.

Sergini ykjam telefon ýa-da kompýuterda sergä syýahat etmek mümkinçiligi bardyr.

Sergini https://virtualexpo.gov.tm/ saýtyndan yzarlamak bolar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan we Sankt-Peterburg söwda öýlerini açmakçy

“KamAZ”-yň täze hyzmat ediş merkezleri açyldy

Gümrük ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

Teswirle