TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Windows 7» 14-nji ýanwardan soň täzelenmez

«Microsoft» kompaniýasy «Windows 7» operasion gurluşyny täzlemegi bes edýär. Bu barada kompaniýanyň resmi saýtynda habar berilýär.

Aslynda, «Windows 7-niň» çykanyna 10 ýyl boldy. Ony täzelemek işleri 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda doly bes ediler», diýip, kompaniýanyň resmi habarynda aýdylýar.

Bu gurluşyň täzelenmeginiň bes edilmegi oňa wirus howpunyň has köp abanyp biljekdigini görkezýär. Şonuň üçin hem kompaniýa köpçülikleýin «Windows 10-a» geçmegi maslahat berýär. Munuň başga bir ýoly hem bar. Ol ― kompýuteri täzelemek. Dogry, «Windows 10» köne kompýuterlerde hem işleýär, ýöne biz muny maslahat bermeýäris» diýip, kompaniýa aýdýar.

Ýene-de okaň

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Türkmenistanyň Prezidenti Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi

Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistana geldi

Teswirle