30/11/2020 5:55
Home ESASY HABAR Wideo Habar :TOPH gaz geçiriji taslamasy: Hindistanyň gaz bazary

Wideo Habar :TOPH gaz geçiriji taslamasy: Hindistanyň gaz bazary

Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH)  Gaz geçiriji taslamasynyň Hindistanyň Energiýa bazaryna täsiri baradaky wideo habarymyzy Size hödürleýäris. Siz bu Wideo habarymyzy şu ýere basyp biziň You Tube kanalymyzdan tomaşa edip bilersiňiz!

Siz Wideo habarymyzda ilki bilen TOPH gaz geçiriji taslamasy  barada umumy maglumat alarsyňyz. Habaryň ikinji bölüminde Siz  Türkmenistanyň global gaz bazaryndaky orny we Ata Watanymyzyň global energiýa howpsuzlygyna oňyn täsiri bilen tanşarsyňyz. Wideo habaryň üçünji bölümi Hindistanyň häzirki we 2050-nji ýyla çenli döwür üçin içerki gaz islegi we önümçiligi barada iň soňky çaklamalar baradadyr. Habaryň soňky bölüminde bolsa, Hindistanyň içerki gaz islegini kanagatlandyrmak üçin 2050-nji ýylda 145 milliard kubmetr tebigy gaz import etmelidigini, şonyň üçin hem belkide ýakyn gelejekde TOPH –II gaz geçiriji barada halkara pikir alyşmalaryň başlajakdygyny baradaky seljermeleri tomaşa edip bilersiňiz.

Mälim bolşy ýaly ýaňy ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty ýörite taýýarlanan Wideo habarlary Size ýetirip başlady.  Hormatly Okyjylarymyz, biziň döredijilik toparymyz yzgygiderli kämilleşer we  Size  gyzykly, peýdaly, täsirli we owadan bezelen wideo habarlary ýetirer. Biziň You Tube kanalymyza gelmegiňizi, wideo habarlarymyza tomaşa etmegiňizi we halan bolsaňyz “halanan” taýajygyna basmagyňyzy we “teswirler” bölümine öz maslahat beriji tankytlaryňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris.

Okap bilersiňiz  Pälwan Muhyýew: — Alypbaryjy bolmak üçin...

 You Tube Kanalymyz üçin

 

Internete birikmezden (offline ) habarlary okamak: Saýlamak mümkinçiligi

Applikasiýamyz offline işleýär we Siz internete birikmedik wagtyňyz hem Ata Watan habarlaryny okap bilersiňiz! Şeýle hem  islän habaryňyz boýunça Size hususy bildiriş gelmegini sazlap bilersiňiz!  Siz “sada görnüşi” saýlap WIFI ulgamyna birikmedik wagtyňyz mobil internetiňizi tygşytlap bilersiňiz! Ine biziň täze applikasiýamyzyň esasy aýratynlyklarynyň käbirleri!

Applikasiýamyzy indirip alyň

Siz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com    saýtynyň  täzelenen applikasiýasyny  öz mobil telefonyňyza indirip almak isleseňiz şu ýere basyň!  Applikasiýany ýüklemek üçin şeýle hem  Google Play-dan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp gözleg edip bilersiňiz!  Aşakdaky suratyň üstüne basmak bilen Applikasiýany ýüklemek mümkin! Applikasiýamyzy indiriň we aşakda sanaýan aýratynlyklarymyzy halajakdyňyza ynanýarys!

Okap bilersiňiz  Täze çäklendirme: Medeniýet we hyzmat edaralary

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.
Okap bilersiňiz  Aşgabat-Stambul uçar gatnawlarynda täze möhlet
Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Bitaraplygyň türkmen nusgasy

Dünýä döwletleriň we iri halkara guramalaryň dünýä derejesinde howpsuzlygy, parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen, olaryň özara bähbitli we halkara ähmiýetli hyzmatdaşlyklarynyň...

21-nji asyryň iň beýik aktýory yglan edildi

“The New York Times” gazeti XXI asyryň iň beýik 25 sany aktýoryň sanawyny yglan etdi. Sanawa diňe bir amerikaly aktýorlar däl, eýsem Ýewropadan, Hytaýdan...

Hytaý kompaniýalary “Apple”-den ozdurdy

Dünýäniň telefon bazarynda Hytaýyň, Günorta Koreýanyň hem-de ABŞ-nyň kompaniýalary özara bäsleşýärler. Esasan hem, Günorta Koreýanyň “Samsung”, ABŞ-nyň “Apple” hem-de Hytaýyň “Huawei” kompaniýalarynyň arasynda bazarda...