TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Wideo aragatnaşyk arkaly türkmen-ukrain syýasy geňeşmeler geçirildi

2020-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary syýasat edralarynyň arasynda Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde wideo aragatnaşyk arkaly syýasy geňeşmeler geçirildi. Taraplar türkmen-ukrain gatnaşyklaryna mahsus bolan dostlukly häsiýetini belläp geçdiler. Geňeşmeleriň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly meseleleriň giň gerimini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem, duşuşygyň dowamynda taraplar söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ähmiýetli ugurlarynyň üstünde jikme-jik durup geçdiler. Mundan başga-da, diplomatlar ozal gol çekilen döwletara şertnamalarynyň we ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişine syn berdiler.

Geňeşmeleriň ahyrynda taraplar iki ýurduň arasynda ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary derejesini belläp, özarabähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmegiň zerurdygyny aýtdylar.

Ýene-de okaň

Üçtaraplaýyn gaz bileleşigini döretmekçi

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Teswirle