BIZNES

Wenada bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň 12-nji mejlisi geçirildi

Wenada Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň 12-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy Mergen Gurdow başlyklyk etdi. Mejlise iki ýurduň hökümet we işewür toparlarynyň 70-den gowrak wekilleri gatnaşdy.

Mejlisiň gün tertibine laýyklykda, taraplar senagatda innowasion tehnologiýalar, energetika, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri, ekologik taslamalar we galyndylaryň dolandyrylyşy, gurluşyk hem-de ulag infrastrukturasy, hyzmatlar ulgamy, saglygy goraýyş, derman senagaty, oba hojalygy we oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly ugurlarda döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar mejlisiň dowamynda täze gazanylan ylalaşyklaryň özara bähbitli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün etjekdigine ynam bildirdiler.

Mejlisiň jemleri boýunça degişli Teswirnama gol çekildi.

Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň işiniň çäklerinde iki ýurduň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, şeýle hem Türkmenistanyň işewür toparlarynyň agzalarynyň we Awstriýa Respublikasynyň kompaniýalarynyň wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi.

Ýene-de okaň

Rus ilçisi: tebigy gaz pudagynda rus-türkmen hyzmatdaşlygy ileri tutulýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “HI-TECH Türkmenistan 2024” halkara forum we sergi geçiriler

Özbegistan, Gazagystan we Gyrgyzystan bilelikde gidroelektrik stansiýasy gurar

Watan harmanyna 2100 tonnadan gowrak pile tabşyryldy

Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan demirýoly boýunça ylalaşyga gol çekildi

Hytaý “Airbus” kompaniýasyndan 100 uçar satyn alar