JEMGYÝET

Watikanyň Ilçisi bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Watikanyň Türkmenistandaky Apostol Nunsiaturasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Pol Fitspatrik Rassel bilen duşuşyk gurnaldy.

Duşuşygyň başynda türkmen tarapy jenap Ilçä Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan çärelerine gatnaşýanlygy üçin minnetdarlygyny bildirdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň Watikandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň bellenilmegini hem agzap geçdiler.

Soňra taraplar Aşgabatda Watikanyň Ilçihanasynyň binasynyň gurluşygynyň işiniň mümkinçiligi  baradaky meselelere garadylar.

Mundan başga-da taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljegi barada gepleşip, Türkmenistan bilen Watikanyň arasyndaky dürli ulgamlardaky ikitaraplaýyn bähbitli hyzmatdaşlyk barada pikir alyşdylar.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri