TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Wäşi Tim Bruk aradan çykdy

Beýik Britaniýanyň iň naýbaşy artistleriniň biri bolan Tim Bruk 80 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol sungat älemine 1960-njy ýyllarda başlady. Onuň ýerine ýetiren degişme sahnalary britan halkynyň aňyna müdimilik ornady. Ol sungat äleminde zähmet çeken döwründe özi ýaly halkyň aňynda orun alyp biljek sahnalary ýerine ýetirýän şägirtleriň birnäçesini taýýarlady. Tim Brugyň ýerine ýetiren sahnalar teleýaýlymlaryň üsti bilen Awstraliýa we Täze Zelandiýa ýaly birnäçe ýurtlarda görkezildi. Wäşi sungat äleminde birnäçe abraýly baýraklaryň eýesi bolmagy başardy.

Wäşiniň maşgala ýagdaýy babatda aýdanymyzda onuň iki ogul perzendi bar. Tim Bruk 1940-njy ýylyň iýul aýynyň 17-sine dünýä inýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle