JEMGYÝET

Wäşi Eddi Larj aradan çykdy

Dünýä belli komediýaçy Eddi Larj 78 ýaşynda aradan çykdy. Onuň ilkinji degişme oýunlary 1970-nji ýyldan başlap, ýaýlyma berlip başlandy. Ol özüniň irginsiz zähmeti bilen tomaşaçylaryň göwnünden turmagy başaran artist hökmünde tanalýar. Ol Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde doglandygyna garamazdan, Mançester şäherinde önüp ösýär. Ol ömrüniň soňky ýyllaryny Angliýanyň Bristol şäherinde geçirdi. Onuň aradan çykmagy wäşi bilen bile işlän ähli artistleri gynandyrdy.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi