JEMGYÝET

Wan Goguň «Bahar bagy» atly eseri ogurlandy

Wan Goguň «Bahar bagy» atly surat eseri golland muzeýinden ogurlandy. Polisiýa bu wakanyň duşenbe güni muzeýiň arakesme wagty ýerli wagtda sagat 03:15-de bolandygyny habar berýär. Bu waka dünýädäki käbir çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli ýapylan Laren muzeýinde bolup geçdi. Muzeýiň direktory ogurlyk sebäpli özüniň örän gynandygyny žurnalistlere beýän etdi. Bu muzeý 1950-nji ýylda döredildi. Wan Goguň surat eseriniň bahasy heniz kesgitlenilmedik. Bu ýitgi muzeý üçin öwezini dolup bolmajak ýitgileriň biridir.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

Mazenderan welaýatynyň Türkmenistana eskporty artdy

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy