SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Waksinalar satyn almak boýunça ylalaşyk gazanyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde “Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynda hlakara guramalary bilen hyzmatdaşlyk” atly mediýa-brifingi geçirildi. Şol brifingiň çäklerinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF-niň) arasynda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin waksinalary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almagyň Meýilnamasyna gol çekildi.

Daşary işler ministrliginde geçirilen brifinge Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow, daşary işler ministriniň orunbasary Berdi Mätiýew, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Türkmenistandaky Ýurt boýunça edarasynyň direktory Paulina Karwowska, ÝB-niň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonso we daşary ýurt döwletleriniň ýurdumyzdaky ilçihanalarynyň wekilleri. Ýerli we daşary ýurtly habarçylar gatnaşdylar.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem çagyrylan mediýa brifinginde ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda gazanylan üstünlikleri barada durlup geçildi.  Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow öz çykyşynda Türkmenistanyň Hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän Immunizasiýa boýunça milli maksatnama arkaly durmuşa geçirilýän immunizasiýa ulgamynda gazanylan ýokary görkezijiler barada maglumat berdi. Hususan-da, ýurdumyzda yzygiderli geçirilýän immunizasiýa çäreleri esasynda köp sanly ýokanç kesellerine garşy ulanylýan sanjymlaryň hasabyna bu keselleriň ýok edilendigi hem-de bu ugurda gazanylan üstünlikler halkara guramalar tarapyndan ýokary baha mynasyp bolýandygyny bellendi.

Şeýle hem ýokanç kesellere bir wagtyň özünde garşy durmaga immuniteti üpjün edip bilýän waksinalaryň satyn alynmagyna uly ähmiýet berilýändigi, şeýle waksinalaryň ýokanç keseller bilen syrkawlamakdan goramaga mümkinçilik berýändigi bellenilip geçildi.

Mediýa-brifinginde ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Türkmenistandaky Ýurt boýunça edarasynyň direktory Paulina Karwowska, ÝB-niň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonso dagy hem çykyş edip, Tükrmenistan bilen saglygy goraýyş ulgamynda amala aşyrylýan hyzmatdaşlyga ýokary baha berdiler.

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand waksinalary we immunizasiýa enjamlarynyň satyn alynmagy babatda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýändiklerini mälim etdi.

Mediýa-brifinginiň ahyrynda 2015-nji ýylyň 28-nji awgustyndaky gol çekilen Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň, ÝUNISEF arasynda satyn alynmalar boýunça hyzmatlary etmek barada Özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň çäklerinde 2021-2025-nji ýyllar üçin waksinalary we immunizasiýa üçin enjamlary satyn almagyň meýilnamasyna gol çekildi. Degişli resminamany Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow hem-de ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand gol çekdi.

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi