TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Wagyz-nesihat çäresi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Ahlak terbiýesi -medeni mirasymyzyň gönezligi” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa ýurduň geljekki  halkara gatnaşyklaryndaky abraýyna saldamly goşant goşjak diplomatlar, hukukçylar, ykdysatçylar we žurnalistler, şeýle-de professor mugallymlar gatnaşdylar.

Wagyz-nesihat çäresine gelen  Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginden, Aşgabat şäheriniň talyplar saglyk öýünden, Türkmenistanyň Baş prokuraturasyndan, Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugyndan, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezinden gelen wekiller ýurdumyzyň geljegini üpjün etjek, Watanyň abraýyny artdyrmaly ýaşlaryň öňünde edep, ahlak, terbiýe bilen bagly täsirli gürrüňler bilen çykyş etdiler.

Çykyşyň ahyrynda oňa gatnaşanlar hormatly Prezidentimiziň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik, il-ýurt bähbitli tutýan tutumlarynyň mundan hem beýläk rowaçlanmagyny arzuw etdiler.

 Bägül Kakalyýewa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Bilim ulgamyndaky döwrebap ösüşler

Halkara gatnaşyklary institutynyň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan maslahat

Türkmen telekeçileriniň uly üstünligi

Teswirle