TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama barada…

Russiýa Federasiýasynda wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama almagyň resminamalarynyň sanawyna üýtgetme girizildi. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

29.03.2017 seneli № 519-V belgili “Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň talaplary bilen baglanyşykly, 04.03.2022-nji senesinden başlap, Russiýa Federasiýasynda wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama ilçihananyň Konsullyk edarasynda resmileşdirmek üçin resminamalar hödürlenende ýüz tutujylar şahsy maglumatlarynyň ulanylmagy üçin notarial edara tarapyndan tassyklanan razyçylyk resminamasyny hem hökmany suratda hödürlemelidir.

Bu notarial edara tarapyndan tassyklanan razyçylyk resminamasy türkmen tarapynyň degişli edaralaryna iberilip, ýüz tutujynyň kazyýet jogapkärçiligine çekilip-çekilmändigi barada maglumat almak üçin peýdalanylar.

Razyçylyk resminamasyny nusgasyny şu ýere basyp alyp bilersiňiz. Resminamany Türkmenistanyň notarial edaralary tassyklaýar.

 

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi açyldy

Ýene-de okaň

Türkiýe bilen welosiped arkaly tanyşmak

Halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Teswirle